DATUM & WEDSTRIJDEN 2018
7 april Vechten op de Vecht 21 april Rondje Schipluiden 28 april Grou 11 mei HT
19 mei Vuurtorenrace Urk 9 juni Kaagrace 16 juni Zwolse Grachtenrace 7 juli Respec op de Lek
21 juli Mosselrace 1 september Maasrace 22 september Slag om Makkum 6 oktober Langweerder Sloepenrace

 

13 oktober Grachtenrace Amsterdam 3&4 november MPM